Public Hearing

Public Hearing No.37

ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ในระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2564 – 4 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 15 ฉบับ (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 4 พฤศจิกายน 2564) ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการแก้ไขรายการในใบอนุญาต ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ พ.ศ. ….

Public Hearing No.36

(ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 31 สิงหาคม 2564) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

Public Hearing No.35

(ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาสถานที่ขออนุญาตผลิตกัญชง ที่มิใช่การปลูก (เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม) (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 8 เมษายน 2564) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

Public Hearing No.34

​​(ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสพและการครอบครองพืชกระท่อมในท้องที่ที่ประกาศให้เสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด พ.ศ. …. (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 7 สิงหาคม 2563) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

Public Hearing No.33

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ. …. (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

Public Hearing No.32

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง พ.ศ. ๒๕๔๑ (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ ๒๙พฤษภาคม ๒๕๖๓) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

Public Hearing No.31

​​​ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของ (ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. …. (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

Public Hearing No.30

ประชาพิจารณ์ และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎหมายลำดับรองกัญชา (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 25 มีนาคม 2562)**หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

Public Hearing No.29

ประชาพิจารณ์ และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกัญชา และกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 1 มีนาคม 2562)**หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

Public Hearing No.28

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของ (ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีผู้ใดมีไว้ในครอบครองกัญชา เพื่อใช้รักษาโรค/ศึกษาวิจัย ก่อนวันที่ พ.ร.บ.ยาเสพติด (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ (บทนิรโทษกรรม) (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2562)**หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**