Public Hearing

Public Hearing No.42

ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ที่ออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 2 ฉบับ (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 27 มกราคม 2566) 1. ร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าหรือส่งออก ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ กรณีเป็นผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยเดินทางระหว่างประเทศโดยนำยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้รักษาโรคเฉพาะตัวติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. …. คลิกลิงค์ 2. ร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออกหรือจําหน่าย ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 พ.ศ. …. คลิกลิงค์

Public Hearing No.41

ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงการอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่..) พ.ศ. … (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 10 มกราคม 2566) ร่างกฎกระทรวง และแบบแสดงข้อคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่..) พ.ศ. คลิกลิงค์

Public Hearing No.40

ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 2 ฉบับ (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 21 ธันวาคม 2565) 1. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตนำผ่านวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท พ.ศ. …. คลิกลิงค์ 2. ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. …. คลิกลิงค์ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตนำผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท พ.ศ. …. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตนำผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเทศ พ.ศ. …. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบจากร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตนำผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเทศ พ.ศ. ….

Public Hearing No.39

ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงที่ออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 3 ฉบับ (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 16 กันยายน 2565) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

Public Hearing No.38

ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การแก้ไขรายการในใบอนุญาต การดำเนินการของผู้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกำกับดูแล และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. …. (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 20 พฤษภาคม 2565) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

Public Hearing No.37

ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ในระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2564 – 4 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 15 ฉบับ (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 4 พฤศจิกายน 2564) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

Public Hearing No.36

(ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 31 สิงหาคม 2564) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

Public Hearing No.35

(ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณาสถานที่ขออนุญาตผลิตกัญชง ที่มิใช่การปลูก (เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม) (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 8 เมษายน 2564) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

Public Hearing No.34

​​(ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสพและการครอบครองพืชกระท่อมในท้องที่ที่ประกาศให้เสพพืชกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด พ.ศ. …. (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 7 สิงหาคม 2563) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

Public Hearing No.33

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ. …. (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**