การขออนุญาต

1. Certificate of Free Sale, Certificate of a Pharmaceutical Product, Translation

2. อนุญาตโฆษณายาเสพติด / วัตถุออกฤทธิ์

3. อนุญาตนำเข้า-ส่งออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุสพติด (ภาคเอกชน) ​

4. อนุญาตนำเข้า-ส่งออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุเสพติด (ภาครัฐ)

5. ใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 และ 5

6. การขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์

7. การขออนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (สำหรับสถานพยาบาลของรัฐ และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร)  สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-submission) ได้

8. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ และแบบสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขอให้วินิจฉัย

9. Curricum Vitae สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแต่งตั้งทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการการตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด  

10. การขออนุญาตนำเข้ากาเฟอีน

11. การขึ้นทะเบียนตำรับ ยส.3 และ วจ. 3,4