ทำเนียบผู้บริหาร

นางขนิษฐา ตันติศิรินทร์

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 17 มกราคม 2562 – ปัจจุบัน

นายวชิระ อำพนธ์

ดำรงตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง :
1 พฤศจิกายน 2558 – 30 กันยายน 2561

นายชาญชัย เอื้อชัยกุล

ดำรงตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง :
1 ตุลาคม 2556 – 30 ตุลาคม 2558

นายประพนธ์ อางตระกูล

ดำรงตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง :
21 มกราคม 2554 – 30 กันยายน 2556

นางจันทนา ปานปรีชา

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 9 ธันวาคม 2551 – 19 มกราคม 2554

นายไพศาล ปวงนิยม

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 30 พฤษภาคม 2548 – 22 ตุลาคม 2551

นางสาวนิตยา แยัมพยัคฆ์

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 27 มกราคม 2546 – 26 พฤษภาคม 2548

นายพงศธร วิทยพิบูลย์

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 11 กรกฎาคม 2544 – 19 มกราคม 2546

นายวิโรจน์ สุ่มใหญ่

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 30 มีนาคม 2541 – 17 กรกฎาคม 2544

นายมานิตย์ อรุณากูร

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 24 ตุลาคม 2537 – 1 ตุลาคม 2540

นายทวีศักดิ์ จั่นมณี

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 9 พฤศจิกายน 2535 – 19 ตุลาคม 2536

นายประเสริฐ รักษ์แดงเจริญสุข

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 31 ตุลาคม 2531 – 8 พฤศ่จิกายน 2535

นายวิวัฒน์ วรรักษ์

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 10 ตุลาคม 2526 – 20 กันยายน 2531

นายปัญญา วรรณสถิตย์

ดำรงตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : 9 กันยายน 2518 – 9 ตุลาคม 2526