เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างและอัตรากำลัง กองควบคุมวัตถุเสพติด

หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

ภารกิจกองควบคุมวัตถุเสพติด

  1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหยในส่วนที่เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ควบคุมและกำกับดูแลวัตถุเสพติดให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย
  3. ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนและอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ให้โทษและกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
  4. ศึกษา วิจัย และจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับวัตถุเสพติด
  5. ตรวจสอบ กำกับดูแล เฝ้าระวังวัตถุเสพติด สถานประกอบการเกี่ยวกับวัตถุเสพติด และการโฆษณาวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย
  6. สนับสนุนวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมแก่ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท
  7. พัฒนากฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่สอดคล้องกับสากลให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ และดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  8. เก็บรักษา ทำลาย และใช้ประโยชน์ของกลางวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย
  9. ให้ความรู้และคำแนะนำทางวิชาการ และพัฒนาข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านวัตถุเสพติด
  10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กองควบคุมวัตถุเสพติด จัดแบ่งกล่มภารกิจงาน เป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม ดังนี้