สถิติเกี่ยวกับวัตถุเสพติด

สถิติคำขอใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด แยกตามปี พ.ศ.และประเภทใบอนุญาต

สถิติทะเบียนวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด