กัญชง (เฮมพ์)

หนังสือเวียนเจ้าหน้าที่/หน่วยงานภาครัฐ

หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003/ว13675 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหนาย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) ประจำปี พ.ศ. 2565

หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003/ว12111 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งขั้นตอนการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp)

หนังสือเวียน​ผู้ประกอบการ

หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (สารสกัด) ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว12800 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เรื่อง แจ้งไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (ในช่วงปลายปี 2565)

หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (สารสกัด) ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว12797 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เรื่อง แจ้งไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (ในช่วงปลายปี 2565)

หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาและกัญชง ที่ สธ 1003/5028 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานผลการดำเนินกิจการตามที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาและกัญชงผ่านระบบสารสนเทศ

สืบค้นใบอนุญาตกัญชง

(ข้อมูลก่อนวันที่ 9 มิถุนายน 2565)

สืบค้นข้อมูลพื้นที่ปลูก กัญชงกัญชา

กัญชงผ่านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) (ข้อมูลก่อนวันที่ 9 มิถุนายน 2565)

กฎระเบียบ​ ​

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดอำนาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564)

อื่นๆ