กัญชง (เฮมพ์)

หนังสือเวียนเจ้าหน้าที่/หน่วยงานภาครัฐ

หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003/ว12111 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งขั้นตอนการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp)

หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003.5/ว7698 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การพิจารณาสถานที่ขออนุญาตผลิตกัญชง (ที่มิใช่การปลูก) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม และคำอธิบายข้อกำหนดด้านสถานที่อาคารสถานที่ขออนุญาตผลิตกัญชง (ที่มีใช่การปลูก) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

สืบค้นใบอนุญาตกัญชง

สืบค้นข้อมูลพื้นที่ปลูก กัญชงกัญชา

กัญชงผ่านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อื่นๆ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับกัญชา กัญชง

Clip VDO กัญชา - กัญชง

กฎระเบียบ​ ​

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดอำนาจหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การออกเอกสารมอบหมายให้ไว้ประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม มาตรา 49 (1) เฉพาะที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอ ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564) (มีฉบับภาษาอังกฤษ)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชง (Hemp ) ปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564) (มีฉบับภาษาอังกฤษ)

อื่นๆ