คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจังหวัด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจังหวัด

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 44/2564 เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 485/2564 เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต (ฉบับที่ 4)
หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/16374 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การมอบอำนาจตามพระราชบัยญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/16373 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การมอบอำนาจตามพระราชบัยญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม