ปี 2556

สถิติคำขอใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด แยกตามปี พ.ศ.และประเภทใบอนุญาต ปี 2556

statisticsLicensevjys-y2556