หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (สารสกัด) ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว12800 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เรื่อง แจ้งไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (ในช่วงปลายปี 2565)

หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (สารสกัด) ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว12800 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เรื่อง แจ้งไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (ในช่วงปลายปี 2565)