ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565)