หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาและกัญชง ที่ สธ 1003/5028 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานผลการดำเนินกิจการตามที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาและกัญชงผ่านระบบสารสนเทศ

หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาและกัญชง ที่ สธ 1003/5028 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานผลการดำเนินกิจการตามที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาและกัญชงผ่านระบบสารสนเทศ