หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) ที่ สธ 1003/ว14751 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ผ่านระบบสารสนเทศ

หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) ที่ สธ 1003/ว14751 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ผ่านระบบสารสนเทศ