Public Hearing No.37

ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ในระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2564 – 4 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 15 ฉบับ (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 4 พฤศจิกายน 2564) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการแก้ไขรายการในใบอนุญาต ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ พ.ศ. ….
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ ที่ไม่ต้องขออนุญาต พ.ศ. ….
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดด่านตรวจสอบยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่าน พ.ศ. ….
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการตรวจสอบ ณ ด่านตรวจสอบยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. ….
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณายาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. ….
(ร่าง) กฎกระทรวง การอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบำบัดรักษาหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ….
(ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ…..
(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  กำหนดสถานที่ที่เป็นศูนย์คัดกรอง
(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดตั้งศูนย์คัดกรอง พ.ศ. ….
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม พ.ศ. ….
(ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฟื้นฟูสภาพทางสังคม และการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา พ.ศ. ….
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่อง กำหนดสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ….
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดตั้ง และการรับรองคุณภาพ สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ….
(ร่าง)ประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่อง ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อควบคุมการบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ ระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ….
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคัดกรอง การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพและการประเมินผลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ….
แบบเสนอความคิดเห็นต่อ (ร่าง)