ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564)