ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภท สถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลประเภท สถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564)