หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003/ว13675 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหนาย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) ประจำปี พ.ศ. 2565

หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003/ว13675 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหนาย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) ประจำปี พ.ศ. 2565