หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตฯ ที่ สธ 1003/ว12135 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2565

หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตฯ ที่ สธ 1003/ว12135 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2565