คำถามที่ 25 สรุปคำถาม-คำตอบ จากการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามกฎกระทรวง การขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. 2563

คำถามที่ 25 สรุปคำถาม-คำตอบ จากการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามกฎกระทรวง การขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. 2563

คำตอบ