แนวทางการพิจารณาอนุญาตการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเพื่อปลูกตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม

แนวทางการพิจารณาอนุญาตการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเพื่อปลูกตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม