Public Hearing No.36

(ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 31 สิงหาคม 2564)

(ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ตารางเปรียบเทียบระหว่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. 2563 และร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ….
คำชี้แจงประกอบการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง
แบบเสนอความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงฯ