หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตฯ ที่ สธ 1003.2/ว 10587 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงการอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตฯ ที่ สธ 1003.2/ว 10587 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงการอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง