ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษ สำหรับนิติบุคคลหรือสถานพยาบาลเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้รับอนุญาต (ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษ สำหรับนิติบุคคลหรือสถานพยาบาลเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้รับอนุญาต (ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564)