แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต

แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต

ประเภทคำขอแบบฟอร์ม Wordแบบฟอร์ม PDF
คำขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload
คำขอรับใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload
คำขอรับใบอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload
คำขอรับใบอนุญาตส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload
คำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload
คำขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload
คำขอรับใบอนุญาตนำเข้ากัญชง กรณีผู้ป่วยนำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัวDownloadDownload
คำขอรับใบอนุญาตส่งออกกัญชง กรณีผู้ป่วยนำติดตัวออกนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัวDownloadDownload
คำขอรับใบอนุญาตนำเข้าซึ่งกัญชง (Hemp) ในแต่ละครั้งDownloadDownload
คำขอรับใบอนุญาตส่งออกซึ่งกัญชง (Hemp) ในแต่ละครั้ง Download Download
ขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload
แผนการผลิต (ปลูก) และแผนการใช้ประโยชน์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload
แผนการผลิต (ที่มิใช่การปลูก) และแผนการใช้ประโยชน์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload
แผนการนำเข้าและแผนการใช้ประโยชน์ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload
แบบข้อมูลนำเข้ากัญชงDownloadDownload
แผนการส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload
แผนการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload
แผนการใช้ประโยชน์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload
หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ใช้ที่ดินDownloadDownload
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการในใบอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload
หนังสือมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล/แทนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นนิติบุคคลในการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ประจำปี พ.ศ. …. และปีที่ขอต่ออายุใบอนุญาตจนกว่าจะเปลี่ยนผู้ดำเนินกิจการ
Download Download
หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ยื่น-รับเอกสารเกี่ยวกับใบอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
เฉพาะกัญชง ประจำปี พ.ศ. ….
Download Download
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ปลูกและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่ปลูกที่ระบุลำดับพื้นที่ปลูกเรียงตามลำดับในคำขออนุญาต ค่าพิกัดแปลงปลูก ขนาดแปลงปลูก
และสถานที่ใกล้เคียง ประจำปี พ.ศ. ….
Download Download
มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่นำเข้า สถานที่เก็บ และการควบคุมการใช้ กรณีนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงDownloadDownload
หนังสือขอตรวจประวัติอาชญากรรม (กรณี อย.ส่งตรวจ แต่หากยื่นคำขอที่ต่างจังหวัด กรุณาติดต่อแบบหนังสือส่งตรวจประวัติฯ ที่ สสจ.จังหวัดนั้นๆ)Download
ตัวอย่าง – มาตรการรักษาความปลอดภัยการเก็บรักษาและการควบคุมการใช้กัญชงDownloadDownload
แบบแสดงภาพถ่ายประกอบการขออนุญาต จำหน่าย ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp)DownloadDownload
ตัวอย่าง – มาตรการรักษาความปลอดภัยการเก็บรักษาและการควบคุมการใช้สถานที่จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp)DownloadDownload
หนังสือแจ้งกรณีไม่สามารถดำเนินการตามแผนการผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่าย หรือการใช้ประโยชน์ซึ่งกัญชงDownloadDownload
หนังสือแจ้งการขนส่งกัญชงDownloadDownload
หนังสือแจ้งการเก็บเกี่ยวกัญชงDownload Download
คำขอยกเลิกใบอนุญาตDownloadDownload