หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003.3/ว7700 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับกัญชง

หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003.3/ว7700 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับกัญชง