ผู้ประกอบการ / ผู้รับอนุญาต / โรงพยาบาล

หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตผลิตและจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003.2/ว3249 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดทำรายงานการผลิต รายงานการจำหน่าย ตำรับยาศุขไสยาศน์ ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น ตำรับยาแก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลือง ตำรับยาแก้โรคจิต และตำรับยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง

หนังสือเวียนผู้รับอนุญาต ผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ที่ สธ 1003.3/ว18890 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งแนวทางการขนส่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

หนังสือเวียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐ ที่ สธ 1003.5/ว6234 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดส่งยาเสพติดให้โทษ/วัตถุออกฤทธิ์ทางไปรษณีย์ ในระหว่างสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) ที่ สธ 1003.7/5601 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง ขอให้เร่งรัดการจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานเกี่ยวกับกัญชาผ่านระบบสารสนเทศ

หนังสือเวียนผู้รับอนุญาต ที่ สธ 1003.7/15816 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอให้จัดทำบัญชีรับจ่าย รายงานเกี่ยวกับการจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาและรายงานความปลอดภัยจากการใช้กัญชาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต