หน่วยงานราชการ / สสจ.

หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003/ว12111 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรื่อง แจ้งขั้นตอนการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp)

หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003.5/ว8155 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงการอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003.5/856 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง ชี้แจงกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการจังหวัด เพื่อปฏิบัติการตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563

หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.5/1675 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ FDA e-Submissions ของ อย.