e-book

คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง พ.ศ. 2563