ภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

E submission
กัญชา
กัญชง

เจ้าหน้าที่

ข่าว

กฏหมายใหม่

กฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

POPUP-EMAIL65-1
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ที่มีต่อการให้บริการของ อย.
กลุ่มผู้ประกอบการ

(ผู้มาติดต่อกองควบคุมวัตถุเสพติด อาคาร 7 ชั้น 5)QR Code และ Link แบบสอบถามออนไลน์
Link : https://forms.gle/EYyipbhi5eBDdwWa9

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ที่มีต่อการปฏิบัติงานของ อย. 
กลุ่มผู้รับอนุญาต

(ผู้รับอนุญาต หมายถึง ผู้ประกอบการ
ที่ได้รับอนุญาตฯ แล้ว และ อย. ได้เข้าตรวจสอบ
สถานประกอบการ)
QR Code และ Link แบบสอบถามออนไลน์
Link : https://forms.gle/AEA9jP2D2XsW3Zid8