Close

คำถามที่พบบ่อย

ทางบริษัทต้องการใช้โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือโรงงานผลิตสมุนไพร ผลิตวิตามินซี 250 มก., 500 มก.,1,000 มก.ได้หรือไม่? และวิตามินซีในปริมาณดังกล่าวสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีกำหนดปริมาณสูงสุดของวิตามินที่เติมได้ในการบริโภค 1 วันไว้ ไม่เกิน 100% Thai RDI ตามประกาศฯ ฉบับที่ 293 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (สำหรับวิตามินซีคือ 60 มก. ต่อวัน)สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กองอาหาร โทรฯ 0-2590-7209

Read More

หากมีใบอนุญาตผลิต สบ.1 แล้ว ผลิตภัณฑ์วัตถุเจือปนอาหารมีค่าธรรมเนียมยื่นคำขอผลิตภัณฑ์เท่าไหร่ ?

ค่าใช้จ่าย ในการยื่นคำขอฯ รายการละ 3,000.-บาท และศึกษารายละเอียดได้จาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560URL : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/199/23.PDF

Read More

หากจะนำเข้า ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเป้นตัวอย่างในการขึ้นทะเบียน หรือนำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างในการสั่งซื้อ มีข้อกำหนดหรือจำกัดปริมาณการนำเข้าหรือไม่ ?

การนําเข้าอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างในการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ มีข้อกำหนดและปริมาณตาม “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการนําเข้าอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างในการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ พ.ศ. 2560URL : http://www.fda.moph.go.th/sites/food/Permission/O-16.pdfหรือติดต่อ กองด่านอาหารและยา โทรศัพท์ 0-2590-7363

Read More

หากจะทำการขขออนุญาตผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม จะต้องทดสอบอะไรบ้างเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียน ?

หากผลิตภัณฑ์ของท่านเป็น”เครื่องดื่ม” การทดสอบดูตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 355 (พ.ศ. 2556) เรื่องเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ศึกษารายละเอียดได้จาก URL : http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P356.pdfหรือสอบถามผู้วิเคราะห์ ที่สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ได้ที่ 0-2951-0000 ต่อ 99561-2 และ 09-5565-7780อนึ่ง เพื่อความชัดเจนของผลิตภัณฑ์ในการสอบถามควรมีรายละเอียด ตามแบบฟอร์มตามรายการที่ 29.1 ตาม URL : http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Download.aspx

Read More

ผลิตภัณฑ์เป็นกาแฟปรุงสำเร็จแบบเหลวพร้อมบริโภค ในกรณีที่ต้องการระบุคำว่า “สดชื่น/ชื่นใจ” ในฉลากอาหาร โดยระบุลงในฉลากเท่านั้น และไม่ได้มีการโฆษณาทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์ใดๆ ในกรณีนี้การระบุคำว่า “สดชื่น/ชื่นใจ” ในฉลากอาหารเท่านั้น จะต้องยื่นขออนุญาตโฆษณาอาหารหรือไม่ ? (เนื่องจากคำว่า “สดชื่น/ชื่นใจ” อยู่ในบัญชีหมายเลข 3 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.2561)

ฉลากอาหาร”กาแฟพร้อมบริโภค”แสดงคำว่า สดชื่น /ชื่นใจ ได้ หากทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์โดยมีคำว่า”สดชื่น/ชื่นใจ” จะต้องขออนุญาตโฆษณา

Read More