Close

เกณฑ์การพิจารณาอนุญาต - โฆษณา

ต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็น Bulk แล้วนำมาแบ่งบรรจุใส่ขวดเพื่อขายในประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยออกแบบให้มีหน้าต่าง ให้ลูกค้าเลือกลงตระกร้าและชำระเงิน 1. ต้องขออนุญาตโฆษณาได้หรือไม่ ? 2.หากต้องขออนุญาตโฆษณา ต้องดำเนินการอย่างไร?

การขอนำเข้าเป็นวัตถุดิบเผื่อการผลิต การขอนำเข้าเป็นวัตถุดิบเผื่อการผลิตการนำเข้าผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการแบ่งบรรจุตามพรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 เข่าข่ายเป็นการผลิต จึงต้องขออนุญาตผลิตภัณฑ์ด้วย เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะจำหน่ายได้ การขออนุญาตโฆษณาอาหารติตต่อ การขออนุญาตโฆษณาอาหาร กองอาหาร ศึกษาหลักเกณฑ์โฆษณาอาหารได้ที่ URL : http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/61_advertise.PDF

Read More

ผลิตภัณฑ์เป็นกาแฟปรุงสำเร็จแบบเหลวพร้อมบริโภค ในกรณีที่ต้องการระบุคำว่า “สดชื่น/ชื่นใจ” ในฉลากอาหาร โดยระบุลงในฉลากเท่านั้น และไม่ได้มีการโฆษณาทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์ใดๆ ในกรณีนี้การระบุคำว่า “สดชื่น/ชื่นใจ” ในฉลากอาหารเท่านั้น จะต้องยื่นขออนุญาตโฆษณาอาหารหรือไม่ ? (เนื่องจากคำว่า “สดชื่น/ชื่นใจ” อยู่ในบัญชีหมายเลข 3 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาอาหาร พ.ศ.2561)

ฉลากอาหาร”กาแฟพร้อมบริโภค”แสดงคำว่า สดชื่น /ชื่นใจ ได้ หากทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์โดยมีคำว่า”สดชื่น/ชื่นใจ” จะต้องขออนุญาตโฆษณา

Read More