Close

ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 414 จะเริ่มบังคับใช้เมื่อใด

ประกาศฯ กระทรวงฉบับนี้จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563