Close

อาหารที่มีส่วนประกอบหลายอย่าง หรือมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนสามารถใช้ค่า ML ใหม่จากอัตราของการแปรรูป หรือจากสัดส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตได้หรือไม่

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบหลายอย่างหรือมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนอาจใช้วิธีการคำนวณสัดส่วนได้แต่ต้องมีการทวนสอบค่าด้วยผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง FGs ด้วยว่าค่าที่คำนวณนั้นสอดคล้องกับผลวิเคราะห์จริงที่ได้หรือไม่ เนื่องจากกระบวนการผลิตอาจมีผลต่อปริมาณการปนเปื้อนของสารเคมี