Close

ในกรณีที่ไม่มีค่า ML กำหนดไว้สำหรับ FGs ผู้ผลิตสามารถกำหนดค่าเองเพื่อใช้เป็น product specification ได้หรือไม่

ผู้ผลิตสามารถพิจารณากำหนดค่าได้ตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้า โดยปริมาณที่กำหนดอาจคำนวณจากอัตราของการแปรรูป (extraction rate) และสัดส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ ซึ่งควรพิจารณาประกอบกับผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง FGs ด้วย