Close

เอกสารหรือหลักฐานใดที่สามารใช้แสดงได้ว่ามีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ

ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายต้องมีหลักฐานหรือเอกสารเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices; GMPs) เช่น

  • เอกสารระบุspecification ของวัตถุดิบ
  • บันทึกการตรวจสอบและคัดเลือกวัตถุดิบ
  • หนังสือรับรองวัตถุดิบ (Certificate of Ingredients)
  • รายงานผลการตรวจวิเคราะห์หรือ
  • หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์(Certificate of Analysis; COA) เป็นต้น
    ทั้งนี้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาจสุ่มตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารสุดท้ายเพื่อทวนสอบระบบการคัดเลือกวัตถุดิบ หรือเพื่อนำมาพิจารณากำหนดเป็นข้อกำหนดคุณภาพและลักษณะของผลิตภัณฑ์ (product specification) ของบริษัทฯ ตนเองได้ตามความเหมาะสม