Close

ถ้าตามประกาศฯ ฉบับที่ 414 เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ไม่มีค่า ML เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ต้องดำเนินการอย่างไร

หากผลิตภัณฑ์อาหารไม่มีค่า ML กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายวัตถุดิบแล้วมีค่า ML กำหนดสำหรับวัตถุดิบ ผู้ผลิตอาหารต้องควบคุมคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ GMPs โดยวัตถุดิบที่ใช้ต้องมีสารปนเปื้อนไม่เกินค่า ML ที่กำหนดไว้