Close

ค่า ML ใหม่ของสารปนเปื้อนของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ประกาศฯ ฉ. 355) และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ประกาศฯ ฉ. 356) ต่างจากค่าเก่าอย่างไร

ค่า ML ของสารปนเปื้อนแต่ละชนิดจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารหรือวัตถุดิบ ซึ่งแตกต่างจากการกำหนดค่าตามประกาศเดิม ดังนี้

(1) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ป.สธ. ฉ. 355)

ชนิดสารปนเปื้อนค่า ML เดิม ตาม ป.สธ. ฉ. 355ค่า ML ใหม่ ตาม ป.สธ. ฉ. 414หมายเหตุ
ดีบุก250 mg/kg50 – 250 mg/kgขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารและ ภาชนะบรรจุ
สังกะสี100 mg/kgไม่กำหนด
ทองแดง20 mg/kgไม่กำหนด
ตะกั่ว1 mg/kg0.03-2 mg/kgตามชนิดอาหารหรือวัตถุดิบ
สารหนู2 mg/kg0.1 – 2 mg/kgตามชนิดอาหารหรือวัตถุดิบ
ปรอท0.02 – 0.5 mg/kg0.02-1.6 mg/kgตามชนิดอาหารหรือวัตถุดิบ
*กรณีที่ไม่มีค่า ML กำหนดในวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหารไว้เป็นการเฉพาะ สามารถอ้างอิงค่า ML ได้จากค่าที่กำหนดไว้สำหรับอาหารอื่น หากมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนว่าอาหารนั้นมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน

(2) เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ป.สธ. ฉ. 356)

ชนิดสารปนเปื้อนค่า ML เดิม ตาม ป.สธ. ฉ. 355ค่า ML ใหม่ ตาม ป.สธ. ฉ. 414หมายเหตุ
สารหนู0.2 mg/kg0.1 – 2 mg/kgตามชนิดอาหารหรือวัตถุดิบ
ตะกั่ว0.5 mg/kg0.03 – 2 mg/kgตามชนิดอาหารหรือวัตถุดิบ
ทองแดง5 mg/kgไม่กำหนด
สังกะสี5 mg/kgไม่กำหนด
เหล็ก15 mg/kgไม่กำหนด
ดีบุก250 mg/kg150 mg/kgกรณีบรรจุในกระป๋อง
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์10 mg/kgดูข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้ FA (ป.สธ. ฉ. 389)
*กรณีที่ไม่มีค่า ML กำหนดในวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหารไว้เป็นการเฉพาะ สามารถอ้างอิงค่า ML ได้จากค่าที่กำหนดไว้สำหรับอาหารอื่น หากมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนว่าอาหารนั้นมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน