Close

สามารถใส่ Inositol ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้หรือไม่

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอนุญาตให้ใส่inositol ไม่เกิน​150 มิลลิกรัม/วัน