Close

หนังสือมอบอำนาจเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ของ อย. ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทั้ง e-submision, โฆษณาอาหาร ได้หรือไม่?

ได้ เจ้าหน้าที่จะพิจารณากำหนดสิทธ์ตามที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ
ข้อแนะนำ : ควรกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานไม่เกิน 1 ปี เพื่อเป็นการทบทวนสิทธิ์ของผู้ประกอบการ และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้เข้างานต้องแจ้งยกเลิกสิทธิ์กับทาง อย. ทันที เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการเอง