Close

สามารถใช้ ใบ Certificate of Free Sale (CFS) แทน ใบรับรองสถานที่ผลิตฉบับจริง ได้หรือไม่

1 ใบรับรองสถานที่ผลิต รายละเอียดต้องเป็นไปตาม ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ใบรับรองสถานที่ผลิตสําหรับการนำเข้าอาหาร
2 Certificate Free Sale หรือ ใบรับรองสถานที่ผลิต ที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอต้องเป็นฉบับจริง   หากเป็นสำเนาให้รับรองสำเนาจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง ได้แก่ 1) ผู้ออกใบรับรอง 2) หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้ผลิต 3) หน่วยงานเอกชนที่รัฐบาลรับรอง เช่น Notary public 4) สถานทูตของผู้ผลิตในประเทศไทย