Close

ทางบริษัท ได้ขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจากต่างประเทศใช้ ชื่อ A และต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์แบบเดียวกัน แต่คนละผู้ผลิต กรณีนี้สามารถใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ซ้ำกันได้หรือไม่

ชื่อของผลิตภัณฑ์ในใบอนุญาตเดียวกันต้องไม่ซ้ำกัน ยกเว้นผลิตภัณฑ์นำเข้า สามารถใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ซ้ำกันได้ หากผลิตภัณฑันั้นมาจากผู้ผลิตต่างประเทศต่างกัน