Close

ทาง อย. มีแนวทางพิจารณาในการ จัดประเภทอาหาร อย่างไรบ้าง

การพิจารณาการจัดประเภทอาหาร ต้องพิขารณาข้อมูลรายละเอียดในภาพรวม เช่น
สูตร/ส่วนผสม 100% กรรมวิธีการผลิต (ทำอย่างไร) ภาชนะบรรจุ/ฝา/ข้อมูลการใช้/วิธีรับประทาน  คุณภาพหรือมาตรฐาน(ถ้ามี) วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เก็บได้กี่วันใครกินได้บ้าง (เด็ก ผู้ใหญ่) เป็นต้น
สามารถดาว์นโหลดหัวข้อการพิจารณา “รายละเอียดของผลิตภัณฑ์” ได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Download.aspx –> ข้อ 29.1