Close

ต้องการปรึกษา “การจัดประเภทอาหาร” มีช่องทางใดบ้าง ?

 1. เตรียม “รายละเอียดของผลิตภัณฑ์” ให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนด
  สามารถดาว์นโหลดหัวข้อได้ที่
  URL : http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Download.aspx
  –> ข้อ 29.1
 2. เลือกช่องทางการปรึกษา มี 2 ช่องทาง
  2.1 ยื่นหนังสือหารือประเภทอาหาร พร้อมรายละเอียดผลิตภัณฑ์ โดย
  1) ยื่นหนังสือด้วยตัวเอง ถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ที่อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 218 หรือ
  2) ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มาที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  2.2 ผ่านทาง e-consultation ที่เว็บไซต์ Thai-fda.com โดยแนบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน