Close

ขอทราบขั้นตอน เอกสาร ค่าใช้จ่าย และระยะเวลา ในการขออนุญาตนำเข้าอาหาร เพื่อจำหน่าย

การนำเข้าอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

 1. ต้องมีใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ศึกษาข้อมูลได้ที่ลิ้งนี้
  ขออนุญาตสถานที่นำเข้าตาม
  URL : http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Manual.aspx
 2. ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับอนุญาต สำหรับผลิตภัณฑ์ต้องยื่นคำขออนุญาตตาม”กลุ่มประเภทอาหาร” ซึ่งการจัดกลุ่มประเภทอาหารจำเป็นต้องมีข้อมูลประกอบ ศึกษารายละเอียดได้ตามหัวข้อ 29.1 ช่องทางการปรึกษาการจัดประเภทอาหาร ได้ที URL
  URL : http://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Download.aspx
 3. เมื่อได้รับอนุญาตทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว จึงจะนำเข้าเพื่อจำหน่ายได้
 4. ท่านสามารถศึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายได้จาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560
  URL : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/199/2.PDF
  อนึ่ง หากมีคำถามเพิ่มเติม ท่านสามารถ ติดต่อกอง อาหาร เรื่อง
 • “สถานที่นำเข้า ฯ” หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-7320 , 0-2590-7033
 • การขออนุญาตผลิตภัณฑ์และ ค่าใช้จ่าย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-7187