Close

ต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็น Bulk แล้วนำมาแบ่งบรรจุใส่ขวดเพื่อขายในประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยออกแบบให้มีหน้าต่าง ให้ลูกค้าเลือกลงตระกร้าและชำระเงิน 1. ต้องขออนุญาตโฆษณาได้หรือไม่ ? 2.หากต้องขออนุญาตโฆษณา ต้องดำเนินการอย่างไร?

การขอนำเข้าเป็นวัตถุดิบเผื่อการผลิต

การขอนำเข้าเป็นวัตถุดิบเผื่อการผลิตการนำเข้าผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการแบ่งบรรจุตามพรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 เข่าข่ายเป็นการผลิต จึงต้องขออนุญาตผลิตภัณฑ์ด้วย เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะจำหน่ายได้

การขออนุญาตโฆษณาอาหารติตต่อ การขออนุญาตโฆษณาอาหาร กองอาหาร ศึกษาหลักเกณฑ์โฆษณาอาหารได้ที่
URL : http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/61_advertise.PDF