Close

หากจะนำเข้า ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเป้นตัวอย่างในการขึ้นทะเบียน หรือนำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่างในการสั่งซื้อ มีข้อกำหนดหรือจำกัดปริมาณการนำเข้าหรือไม่ ?

การนําเข้าอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างในการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ มีข้อกำหนดและปริมาณตาม “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการนําเข้าอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างในการขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ พ.ศ. 2560
URL : http://www.fda.moph.go.th/sites/food/Permission/O-16.pdf
หรือติดต่อ กองด่านอาหารและยา โทรศัพท์ 0-2590-7363