บุคลากร

ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

เภสัชกรหญิง สุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล

โทรศัพท์ 0-2590-7272

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

เภสัชกรหญิง อัจจิมา สถาพรเจริญยิ่ง

โทรศัพท์ 0- 2590-7300 และ 0-2591-8481

1. กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด (Pre-marketing)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
ภญ.ดร.ดุลาลัย เสฐจินตนิน หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด 0-2590-7303
ภญ.วรพร นาคบรรพต เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 0-2590-7384
ภญ.สุวดี เกษโกวิท เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 0-2590-7384
ภญ.สายรุ้ง ศรีเจริญ เภสัชกรชำนาญการ 0-2590-7303
ภญ.กรุณา เกรียงไกร เภสัชกรชำนาญการ 0-2590-7384
ภญ.แพรวพรรณ ด่านมงคลทิพย์ เภสัชกรปฏิบัติการ 0-2590-7305
ภญ.เกวลี เชื่อมสามัคคี เภสัชกรปฏิบัติการ 0-2590-7305
ภญ.ปารวี วีชะรังสรรค์ เภสัชกรปฏิบัติการ 0-2590-7305
ภญ.เปรมจิตติ เกษภิญโญ เภสัชกรปฏิบัติการ 0-2590-7306
ภญ.ศิรวดี ภูริวรานนท์ เภสัชกรปฏิบัติการ 0-2590-7303
ภญ.ทิวาพร น้อยประไพ เภสัชกรปฏิบัติการ 0-2590-7305
ภญ.พรวลัญช์ นาคเพ็ชร์พูล เภสัชกรปฏิบัติการ 0-2590-7305
ภญ.กนกอร เชื้อประกอบกิจ เภสัชกรปฏิบัติการ 0-2590-7384

2. กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด (Post-marketing)

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
ภก.ศิริชัย ศุภรัตนเมธา หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด 0-2590-7369
ภญ.รุ่งดารา เนียมโภคะ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 0-2590-7304
ภญ.วรวลัญช์ ตั้งจิตต์พิมล เภสัชกรชำนาญการ 0-2590-7304
ภก.อัครวัฒน์ บุญญาเขมวงศ์ เภสัชกรชำนาญการ 0-2590-7369
ภญ.ฐาปนี ทอกทิ เภสัชกรชำนาญการ 0-2590-7369
ภญ.ศิริรัตน์ แสงสมมาตร เภสัชกรปฏิบัติการ 0-2590-7304
ภญ.จุฑามาศ คชสาร เภสัชกรปฏิบัติการ 0-2590-7304
ภญ.มัณฑนา เจริญสว่าง เภสัชกรปฏิบัติการ 0-2590-7304
ภญ.ณฐมน ยอดเพชร เภสัชกรปฏิบัติการ 0-2590-7369
ภก.ฤทธิ์ อินทโชติ เภสัชกรปฏิบัติการ 0-2590-7304

3. กลุ่มพัฒนาระบบวัตถุอันตราย

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
ภญ.วิชญ์สินี จองประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบวัตถุอันตราย 0-2590-7385
ภญ.พาริดา สิงหเสนี เภสัชกรชำนาญการ 0-2590-7308
ภก.คณิศร จันทร์บำรุง เภสัชกรปฏิบัติการ 0-2590-7385

4. กลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
ภญ.ดร.พรศรี คลังวิเศษ หัวหน้ากลุ่มกำหนดมาตรฐานวัตถุอันตราย 0-2590-7298
ภญ.วรรณพร ศรีสุคนธรัตน์ เภสัชกรชำนาญการ 0-2591-8483
ภญ.เบญญา ทิวากรศศิธร เภสัชกรชำนาญการ 0-2590-7298
ภญ.วลัยพร ลาธุลี เภสัชกรปฏิบัติการ 0-2590-7298
ภญ.จิตต์ประไพ น้อยนวล เภสัชกรปฏิบัติการ 0-2590-7298

5. ฝ่ายบริหารทั่วไป

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 0-2590-7302
นางสุจิตรา เชี่ยวพานิชย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0-2590-7301
น.ส.นรารัตน์ แพ่งสภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0-2590-7302
นางณัชชาพร รัตนพรนภาพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0-2590-7302

6. OSSC กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์
น.ส.วราพันธ์ พลีปราการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0-2590-7626
น.ส.เนตรนภา ชุ่มโน เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา 0-2114-8181 กด 2
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา 0-2114-8181 กด 2