*ประกาศ* ในคู่มือทุกฉบับขอแก้ไขคำว่า “Open ID” เป็นคำว่า “Digital ID”

ลำดับ

ชื่อคู่มือ

 

การขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตตัวอย่าง

1คู่มือการขอแก้ไขรายการในใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายประกาศกำหน
2คู่มือการขอแก้ไขรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ประกาศกำหนด
3คู่มือการขอแก้ไขรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ประกาศกำหนด
4คู่มือการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
5คู่มือการใช้งานการแจ้งผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตรายที่มีปริมาณไม่เกิน 5 กิโลกรัม/ลิตร
6คู่มือการใช้งานการแจ้งผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตรายที่มีปริมาณมากกว่า 5 กิโลกรัม/ลิตร NEW
7คู่มือการใช้งานการยื่นคำขอทะเบียน New
 

การขออนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

1คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
2คู่มือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีไม่ตรวจสถานที่
3คู่มือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีตรวจสถานที่
4คู่มือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีตรวจสถานที่
5คู่มือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีตรวจสถานที่
6คู่มือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีตรวจสถานที่
7คู่มือการขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
8คู่มือการขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีสถานที่เก็บใหม่
9คู่มือการขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีสถานที่เก็บใหม่
10คู่มือการขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีสถานที่ใหม่ หรือสายการผลิตใหม่
11คู่มือการใช้งานระบบการพิจารณารับรองเอกสารเกี่ยวกับการอนุญาตวัตถุอันตราย
12คู่มือการขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (กรณีสถานที่เดิม)
 

การแจ้งดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

1คู่มือต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2
2คู่มือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการ ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
3คู่มือการแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
 

การแจ้งข้อเท็จจริงวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

1คู่มือการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1แบบอนุมัติโดยระบบ (AUTO) และแบบอนุมัติ โดยเจ้าหน้าที่ NEW
2 คู่มือการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
 

คู่มืออื่นๆ

1คู่มือการขอการรับรองตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย (GMP) ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ
2คู่มือการใช้งานระบบการขอรับรองการแปลเอกสารการอนุญาตวัตถุอันตรายเป็นภาษาอังกฤษ
3คู่มือการใช้งานระบบการขอสอบถามหรือขอหารือทางวิชาการ เฉพาะด้านเกี่ยวกับวัตถุอันตราย โดยตอบหนังสือเป็นหลักฐาน
4คู่มือการใช้งานการจัดการข้อมูลพื้นฐาน
5คู่มือระบบการขอหนังสือรับรอง Certificate
6คู่มือการใช้งานการขอใบแทน
7คู่มือการใช้งานการแจ้งปริมาณการผลิต การนำเข้า หรือการส่งออกวัตถุอันตราย
8คู่มือการใช้งานระบบวินิจฉัยผลิตภัณฑ์
9คู่มือการขอให้สืบค้น คัดสำเนาและรับรองเอกสารที่คัดสำเนาเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
10คู่มือระบบนำผ่านวัตถุอันตราย
11คู่มือการใช้งานระบบแก้ไขรายการในใบนำผ่าน