คู่มือสำหรับประชาชนในการยื่นขออนุญาตด้านวัตถุอันตราย

ในการยื่นคำขอขอให้ผู้ยื่นคำขอศึกษารายละเอียดในคู่มือสำหรับประชาชนด้านผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายตามประเภทการขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องตามคู่มือฯ และกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และขอให้ ผู้ยื่นคำขอตรวจสอบรายการเอกสารด้วยตนเองตามแบบตรวจสอบคำขอ (Checklist) และลงนามในแบบตรวจสอบคำขอ (Checklist) ให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำขอ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจรับคำขอต่อไป

ขั้นตอนการยื่นคำขอคู่มือสำหรับประชาชนแบบฟอร์มคำขอแบบตรวจสอบคำขอ (Checklist)ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอ

การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

​การขออนุญาตตัวอย่างวัตถุอันตราย

         18. การขออนุญาตนำเข้าตัวอย่างหรือผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย

การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง​

การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง​

การขอใบแทนประเภทต่างๆ

การต่ออายุประเภทต่างๆ

การขอหนังสือรับรองและการขอหารือทางวิชาการ

การขอหนังสือวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

แบบฟอร์มคำขอ

 1. แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ.สธ 1)
 2. แบบฟอร์มคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ.สธ 6)
 3. แบบฟอร์มคำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย (วอ.สธ 8)
 4. แบบฟอร์มใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1(วอ.สธ 5)
 5. แบบฟอร์มใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (แบบ วอ.สธ 3)
 6. คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (แบบ วอ.สธ 11)
 7. แบบฟอร์มคำขออนุญาตผลิตวัตถุอันตราย (แบบ วอ. 1)
 8. แบบฟอร์มคำขออนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย (แบบ วอ. 3)
 9. แบบฟอร์มคำขออนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (แบบ วอ. 5)
 10. แบบฟอร์มคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ.7)
 11. แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ.สธ 7)
 12. แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ วอ. 9)
 13. แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (แบบ วอ.สธ 12)
 14. แบบฟอร์มการคำนวณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน ( LD 50 ) ของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
 15. แบบฟอร์มเอกสารรับรองการแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลาก สี กลิ่นของผลิตภัณฑ์ ชนิดและขนาดเป็นไปตามเงื่อนไข
 16. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย (ยื่นเฉพาะกรณีรับจ้างกำจัดปลวกแมลงและสัตว์ฟันคู่)

แบบตรวจสอบคำขอ Checklist

1. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์แทะ

2. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว

3. การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ลบคำผิด

4. การแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

5. การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

6. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

7. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

8. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

9. การขอใบแทนประเภทต่างๆ

10. การขออนุญาตนำเข้าตัวอย่างหรือผลิตตัวอย่างวัตถุอันตราย

11. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 กรณีสถานที่เดิม

12. การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทุกประเภท

13. การอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรณีตรวจสถานที่

14. การขอหนังสือวินิจฉัยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

15. การขอยกเลิกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน/ใบอนุญาต/ใบรับแจ้งการดำเนินการ/ใบแจ้งข้อเท็จจริง

16. Fast track ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์และโซเดียมไฮโปคลอไรต์สำหรับฆ่าเชื้อในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19

          16.1 การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ประเภทผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ (70%) สำหรับฆ่าเชื้อ
          16.2 การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ประเภทผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ (70%) สำหรับฆ่าเชื้อ
          16.3 การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายประเภทผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อที่มีสารสำคัญ Sodium Hypochlorite
          16.4 การขออนุญาตผลิต หรือนำเข้าวัตถุอันตรายประเภททำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่มีสารสำคัญเป็น Sodium Hypochlorite

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำขอและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายและการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง​

การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

การขอใบแทนประเภทต่างๆ

การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ใบรับแจ้งการดำเนินการ และใบอนุญาต