ช่องทางการร้องเรียน

สายด่วน อย. 15561556@fda.moph.go.th