–  เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา วันที่ 22 ธันวาคม 2564  
               –  เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา วันที่ 23 ธันวาคม 2564
               – คำถาม คำตอบ จากการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
                  ด้านการกำกับดูแลวัตถุอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2564

  1. แบบฟอร์มแจ้งปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตราย (วอ./สธ…)
  2. แบบฟอร์มแจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตราย (วอ./สธ 13)
  3. แบบฟอร์มแจ้งปริมาณการส่งออกวัตถุอันตราย (วอ./สธ 14)

             – วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของ อย.

             – การขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย